Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Voor de toepassing van de op de overeenkomst van kracht zijnde bijzondere en algemene verkoopsvoorwaarden moet worden verstaan onder:

 • Materiaal: 
  1. Containers: recipiënten van gas of vloeistof met een waterinhoud van meer dan 2000 liter.
  2. Vaten d.i. de recipiënten van gas of vloeistof met een waterinhoud van 200 tot 2000 liter.
  3. Cilinders d.i. de recipiënten van gas of vloeistof van 1 tot 200 liter.
  4. De kaders, kranen, beschermkappen, verbindingsstukken, aansluitstukken, ontspanners, drukmeters enz. die bij vaten of cilinder horen.
 • Product: Het gas of vloeistof die in de containers, vaten of cilinders is opgeslagen.
 • Goederen: Het materiaal en het product.

Artikel 2 - Offertes

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door onze schriftelijke bevestiging van de bestelling komt de overeenkomst tot stand. Eventuele aanvullingen of wijzigingen zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2.2 Alle door ons afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de onderhavige verkoop- en betalingsvoorwaarden. Eventuele aankoopvoorwaarden van de koper die strijdig zouden zijn met de onderhavige verkoop- en betalingsvoorwaarden zullen, behoudens onze uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding, niet van toepassing zijn.

Artikel 3 - Prijzen / betaling

3.1 Alle prijzen zijn gebaseerd op de kostprijzen geldend op het ogenblik van de offertes. Indien in het tijdvak gelegen tussen datum van bevestiging en die van levering onze kostprijzen, door welke omstandigheden dan ook, verhogingen ondergaan, zullen de in onze bevestiging genoemde prijzen dienovereenkomstig worden verhoogd.

3.2 Factoren welke de kostprijs bepalen zijn onder meer de kosten van grondstoffen, verpakking, transport, montage, lonen, invoerrechten, omzetbelastingen, koers- en valutaverhoudingen.

3.3 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle prijzen F.O.T. fabriek. Alle bijkomende kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot behandelings-, transport-, bankkosten, taksen, belastingen en/of heffingen van welke aard dan ook, zijn voor rekening van de koper.

3.4 Betaling van de koopprijs en verder overeengekomen kosten of vergoeding van dienstverlening (zoals herstelling, onderricht, verhuur of technische assistentie) dient te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum. De koper zal zich in geen geval kunnen beroepen op enige compensatie. Eigendomsoverdracht vindt pas plaats ná de onherroepelijke ontvangst van de betaling door Gasco Nederland.

3.5 Vanaf de vervaldag zullen de fakturen zonder enige voorafgaande aanmaningen interesten verschuldigd zijn tegen een rentevoer welke 5 % hoger ligt dan de gepubliceerde Euribor.

Artikel 4 - Leveringstijd en levering

4.1 Levering geschiedt overeenkomstig de schriftelijk gemaakte afspraken. De plaats van verzending is de plaats van levering.

4.2 Als tijdstip van aflevering geldt het ogenbik waarop de goederen ons magazijn verlaten of indien verzendingen door oorzaken, buiten onze schuld niet mogelijk zijn, het ogenblik waarop de goederen ter verzending gereedstaan.

4.3 Overschrijding der opgegeven levertijd door welke oorzaak dan ook geeft de koper geen recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting zijnerzijds voortvloeiende uit de overeenkomst of tot het vorderen van de ontbinding daarvan. Gedeeltelijke levering zijn toegestaan.

Artikel 5 - Aanvaarding

5.1 In geval de overeenkomst niet voorziet in inspectietesten zullen de goederen geacht worden volledig conform de bestelling te zijn geleverd en aldus aanvaard door de koper, tenzij de koper ons binnen 2 dagen na de levering van de goederen in kennis stelt van de eventuele vastgestelde gebreken.

5.2 Eventueel retour van goederen dient eerst schriftelijk door ons te worden goedgekeurd. Bij gebreken aan dergelijk akkoord zullen alle terugzendingen geweigerd worden en alle daardoor ontstane kosten aan de koper worden doorberekend.

5.3 Onze aansprakelijkheid voor gebrekkige leveringen zal in ieder geval beperkt zijn tot de vervanging en/of bijkomende levering van de als gebrekkig erkende, respectievelijk te kort geleverde goederen.

Artikel 6 - Risico en Aansprakelijkheid

6.1 Tenzij de prijsstelling van de verkoopovereenkomst uitdrukkelijk levering aan huis en verzekering door de verkoper voorziet, gaan de risico´s over op de koper ten laatste op het ogenblik dat de goederen onze magazijnen verlaten. Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor de goederen welke tijdens het vervoer naar de koper beschadigd worden of schade welke door de goederen tijdens of na het transport veroorzaakt wordt.

6.2 Verzending vindt plaats voor rekening en risico van de koper. Op schriftelijk verzoek van de koper zullen wij voor rekening en in naam van de koper het normale transportrisico bij een door ons aan te wijzen verzekeringsmaatschappij dekken.

6.3 Wij zullen in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enigerlei verlies, rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot bedrijfsschade) of nadeel dat de koper of derden zou kunnen lijden of oplopen aan of voor de geleverde goederen of in verband met of tengevolge van het gebruik daarvan door de koper, diens aangestelden of derden.

Artikel 7 - Ontbinding van de overeenkomst

7.1 Ingeval wij de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet, niet tijdig of niet verder kunnen nakomen, hebben wij het recht tot annulering over te gaan. Wij zullen in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld door enigerlei als een gevolg daarvan door de koper geleden rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

7.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: beslagen, storingen, belemmeringen in het bedrijf, staking, brand, in- of uitvoerverbod en in het algemeen alle onvoorziene gebeurtenissen die ons of de firma´s bij dewelke wij de goederen betrekken zouden treffen.

Artikel 8

Een eventueel in gebreke blijven van onzentwege om vanwege de koper uitvoering te eisen van een van de bepalingen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van dezelfde of andere bepalingen tot gevolg hebben.

Artikel 9 - Bevoegdheid

Alle commerciële transacties welke onder toepassing van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden vallen of eruit voortvloeien zijn geacht te zijn afgesloten te Delft en zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het kantongerecht in Delft en het gerechtshof in Den Haag. Wij behouden ons evenwel het recht voor naar keuze het geschil aanhangig te maken voor eender welke andere Nederlandse of buitenlandse rechtbank die op grond van de algemene principes inzake bevoegdheid kennis kan nemen van het geschil.

Bijzondere voorwaarden

De koper verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

 • het door ons geleverd materiaal enkel te gebruiken voor het daarvoor bestemde product en gebruik,
 • het door ons geleverd materiaal uitsluitend bij ons te laten hervullen en bij geen andere leverancier voor dergelijke doeleinden aan te bieden,
 • het materiaal na gebruik van het product in goede staat op zijn kosten te retourneren, bij gebreke hieraan te voldoen zal het door ons geleden verlies en/of kosten om het materiaal te herstellen door de koper worden gedragen,
 • tenzij de cilinder mee verkocht wordt, blijven bij verkoop van gassen de cilinders eigendom van Gasco Nederland NV. Gasco Nederland is gerechtigd staangeld van € 0,1/kalenderdag/cilinder in rekening te brengen na twee maanden na levering.